โดยสมชายชุมนุมวรรณ์
ทนายความหัวหน้าสำนักงานกฎหมายคุณปรัชญาเศรษฐ์
8 สิงหาคม 2562
โทร. 0899811406 
# ทนายการฉ้อโกง 0899811406