สัญญากู้ฉบับใหม่ รวมต้นเงินเดิมและดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนดเป็นโมฆะหรือไม่

คำถาม สัญญากู้ฉบับใหม่ รวมต้นเงินเดิมและดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนดเป็นโมฆะหรือไม่ คำตอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1647/2549 สัญญากู้ยืมเงินส่วนที่เกิน 350,000 บาท เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด แล้วนำมารวมเข้าเป็นต้นเงินกู้ที่ทำขึ้นใหม่เป็นดอกเบี้ยต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 และพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (ก) ส่วนของต้นเงินที่มาจากดอกเบี้ยที่ไม่ชอบทั้งหมดย่อมตกเป็นโมฆะ แต่ไม่ทำให้ส่วนของต้นเงินที่ชอบจำนวน 350,000 บาท เสียไปด้วย เพราะพึงสันนิษฐานโดยพฤติการณ์แห่งกรณีได้ว่าโจทก์จำเลยเจตนาให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา...

อะไรบ้างเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา

ลักษณะของหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา (ป.พ.พ.มาตรา ๑๔๙๐) -หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยารวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นระหว่างสมรส ดังนี้ ๑.หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ ๒.หนี้เกี่ยวข้องกับสินสมรส ๓.หนี้ที่เกิดจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน ๔.หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบัน -คู่สมรสลงชื่อเป็นพยานในสัญญา เป็นการให้สัตยาบัน (ฎ.๗๖๓๑/๒๕๕๒) -คู่สมรสให้ความยินยอมการทำนิติกรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการให้สัตยาบัน ตามป.พ.พ.มาตรา ๑๔๙๐(๔) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291 ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงไซร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว (กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน) ก็ดี เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง หรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก แต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิง มาตรา 1489 ถ้าสามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ให้ชำระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย มาตรา 1490 หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้ (1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว...

ตัวอย่างทางสู้ค่าปรับ และดอกเบี้ย ตามข้อสัญญาใช้ทุนอบรมต่างประเทศ

คำถาม นาย A ไปอบรมต่างประเทศเพียงระยะเวลาเล็กน้อย แต่ข้อตกลงตามสัญญาให้กลับมาใช้ทุนถึง ๓ ปี นาย A มีข้อต่อสู้เรื่องข้อสัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่อะไรบ้าง คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาฎีกา 690/2552 ข้อตกลงในสัญญาให้ทุนฝึกอบรมต่างประเทศที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องกลับมาทำงานกับโจทก์เป็นเวลา 3 ปี มิฉะนั้นต้องเสียเบี้ยปรับ 3 เท่า ของจำนวนค่าใช้จ่ายที่จำเลยที่ 1 จะต้องชดใช้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนั้น จำเลยที่ 1...

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ ด้วยการสื่อสารปัจจุบันที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ความระมัดระวังทางอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นได้น้อยในวันนี้ทีมงานทนาย อาจารย์สมขาย มีข้อคิดวิเคราะห์ให้ท่าผู้อ่านได้วินิจฉัยว่าการส่งข้อความด่าทางไลน์นั้นมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อชี้ขาดความเห็นแย้งดังนี้ หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา คําชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๔๐๙/๒๕๕๙ ป.อ. ดูหมินซึ่งหน้า (มาตรา ๓๙๓) ผู้ต้องหาได้ส่งข้อความผ่านโปรแกรมแชทไลน์เข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้เสียหายที่ ๑ มีข้อความว่าผู้เสียหายที่ ๑ เป็นชู้กับผู้เสียหายที่ ๒ – ที่ ๕ ต่อมาหลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหารับว่าเป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวไปยังผู้เสียหายที่ ๑ จริง...